Ontvang gratis interieuradvies

Het kiezen van de juiste meubels kán lastig zijn. Onze experts met jarenlange ervaring helpen je graag met het inrichten van je woon- of eetkamer. Plan 2D interieuradviesgesprekken in en realiseer je droom in een mum van tijd.

Meer

Sluiten

Voorwaarden

Algemene voorwaarden Table du Sud B.V.

Artikel 1 Definities
Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Table du Sud: de besloten vennootschap Table du Sud B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de (5591 RD) Koolakkers 12 te Heeze, Nederland (KvK-nummer71627375 BTW-nummer Nl858789115B01, telefoon 040 304 6229, e-mail info@tabledusud.nl). 2. De afnemer: de koper/opdrachtgever of een ieder met Table du Sud een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie Table du Sud een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht.

B1. Zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
B2. Consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1. Afleveren: feitelijke aanbieding aan de afnemer van de overeengekomen goederen.


Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaardering zijn van toepassing op alle aanbiedingen, alle tot stand gekomen overeenkomsten en verrichte en te verrichten diensten en handelingen. De toepasselijkheid van eventueel door de afnemer gehanteerde algemene voorwaarden is uitgesloten. 2. Bij strijdigheid tussen de inhoud van gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.

Artikel 3 De overeenkomst
1. Alle aanbiedingen en offertes van Table du Sud zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Eventuele vergissingen, zoals onjuiste prijsvermeldingen en calculatie- en schrijffouten, op de website van Table du Sud, in reclame-uitingen, in aanbiedingen en offertes, publicaties, orderbevestigingen of andere bescheiden afkomstig van Table du Sud zijn niet bindend.
2. Indien de afnemer aan Table du Sud gegevens, tekeningen en dergelijke heeft verstrekt, mag Table du Sud uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal de aanbieding daarvan worden gebaseerd.
3. De overeenkomst komt schriftelijk tot stand. Wijzigen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen afnemer en Table du Sud zijn overeengekomen.
4. Indien wijzigingen in de overeenkomst leiden tot verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
5. Table du Sud is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst met een consument een aanbetaling te vragen tot een maximum van 30% van de koopprijs. Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer is Table du Sud gerechtigd om alvorens te leveren of met de nakoming van de overeenkomt voort te gaan, aanbetaling van de volledige koopprijs te verlangen, dan wel om zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de afnemer te verlangen.

Artikel 4 Kwaliteit en omschrijving
1. Table du Sud verbindt zich jegens de afnemer om hem de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de overeenkomst omschreven.
2. In geval van maatwerk zijn minimale afwijkingen in afmetingen geoorloofd. Table du Sud is gerechtigd om voor wat betreft bladen die uit hout zijn vervaardigd 2% af te wijken van de overeengekomen afmetingen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3. Table du Sud verbindt zich jegens de afnemer hem goederen te leveren die van degelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn.
4. Table du Sud staat er niet voor in dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de afnemer deze wil bestemmen, zelfs niet indien dit doel Table du Sud kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud en intellectueel eigendom
Table du Sud blijft eigenaar van de aan de afnemer verkochte goederen zolang de afnemer het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en is niet gerechtigd de goederen aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimte waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, tot dat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Table du Sud de auteursrechten en alle rechten van intellectuele eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen en dergelijke.


Artikel 6 De levertijd
1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door Table du Sud bij benadering vastgesteld.
2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat Table du Sud ervan uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn.
3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Table du Sud én, voor zover overeengekomen, de aanbetaling is ontvangen.
4. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd en/of uitvoeringsperiode wordt Table du Sud een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd, met een maximum van een maand.
5. Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding.


Artikel 7 Het vervoer en beschadiging bij aflevering
1. Tenzij anders is overeengekomen, is in de overeenkomst begrepen het vervoer van de gekochte goederen door Table du Sud, die het risico van beschadiging en verlies draagt. Worden de gekochte goederen door een beroepsvervoerder bezorgd, dan is Table du Sud gehouden te zorgen voor genoegzame verzekering.
2. Als bij aflevering van goederen beschadigingen worden geconstateerd, dient door de afnemer op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gesteld. Bovendien dient door de afnemer binnen twee werkdagen na aflevering, bij Table du Sud melding hiervan te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt de gekochte goederen zonder schade te hebben ontvangen. Indien bij de aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde goederen, dient dit door de afnemer op het ontvangstbewijs te worden vermeld.

Artikel 8 De aflevering
1. De afnemer is verplicht om ervoor zorg te dragen dat de plaats waar de aflevering moet geschieden bereikbaar is en dat, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte aflevering mogelijk te maken. Voorts dient de afnemer ervoor zorg te dragen dat de plaats waar de aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten.
2. Indien de plaats waar de aflevering moet geschieden op het moment van aflevering niet bereikbaar is, bijvoorbeeld omdat de afmetingen van de gekochte goederen te groot blijken te zijn om die plaats te kunnen bereiken, komt dat voor rekening en risico van de afnemer.
3. De afnemer dient Table du Sud voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op de hoogte te stellen van bijzondere omstandigheden die het gebruik van hulpmiddelen zoals een takel of kraan noodzakelijk maken. In dat geval wordt in de overeenkomst geregeld voor wiens rekening en risico de bijzondere hulpmiddelen komen. Bij onjuiste of onvolledige informatie door de afnemer zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor diens rekening.
4. Indien bij de aflevering door Table du Sud blijkt dat aflevering niet aanstonds kan plaatsvinden vanwege omstandigheden die voor rekening en risico van de afnemer komen, zoals omschreven in dit artikel, en de afnemer een tweede levering verlangt, dan is Table du Sud gerechtigd om extra vracht-, leverings- en opslagkosten in rekening te brengen.


Artikel 9 De opslag van goederen
1. Ingeval te leveren goederen na aanbieding tot levering door de afnemer niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering, zal Table du Sud binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. Table du Sud is na weigering dan wel na tweede levering gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere schade en kosten aan de afnemer in rekening te brengen.
2. Ingeval ook de tweede levering niet wordt aanvaard, zal Table du Sud:
- Schriftelijk nakoming van de overeenkomst vorderen, waarbij de afnemer een termijn van maximaal 30 dagen wordt gegund om de goederen alsnog af te nemen;
- indien de te leveren goederen voornoemde nog niet door de afnemer zijn afgenomen, is Table du Sud gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, in welk geval de afnemer gehouden is de door Table du Sud geleden schade te vergoeden.


Artikel 10 Betaling
1. Betaling dient te geschieden in euro. Bij de door Table du Sud gehanteerde prijzen wordt vermeld of deze inclusief of exclusief BTW zijn.
2. Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling van de netto (restant-)koopprijs direct bij aflevering te geschieden in contanten. Betaling per pin bij aflevering is eveneens mogelijk. Betaling met Creditcard is niet mogelijk.
3. Ingeval Table du Sud een levering ter uitvoering van een overeenkomst in gedeelten uitvoert, is zij gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een deelfactuur.
4. Indien een factuur wordt toegezonden, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. De afnemer is van rechtswege in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn.
5. De consument is over de periode waarin hij met de voldoening van de koopprijs in verzuim is de wettelijke rente ex artikel 6: 119 BW verschuldigd. De zakelijke afnemer is over de periode waarin hij met de voldoening van de koopprijs in verzuim is de wettelijke handelsrente ex artikel 6: 119a BW verschuldigd.
6. Onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel stuurt Table du Sud aan de consument na het intreden van het verzuim een aanmaning, waarbij hij wordt aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag naar aanmaning. Daarbij wordt de consument erop gewezen dat hij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zal raken indien betaling uitblijft, waarbij de hoogte van de incassokosten wordt aangezegd.
7. Table du Sud is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het verschuldigde bedrag. Table du Sud is in dat geval gerechtigd derden voor incasso in te schakelen. De afnemer is in dat geval tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op grond van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en bijbehorend besluit.
8. De afnemer is ingeval van klachten uitsluitend gerechtigd de betaling van het gedeeltelijk van het verschuldigde bedrag op te schorten dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft de afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de binnen de overeengekomen termijn.

Artikel 11 Uitsluiting herroepingsrecht / beëindiging van de overeenkomst
1. Het merendeel van de door Table du Sud vervaardigde en/of geleverde goederen betreft maatwerk en is niet geprefabriceerd, waaronder in ieder geval begrepen goederen die door Table du Sud worden vervaardigd uit hout en metaal. In deze bedoelt men alle artikelen die in de fabriek van Table du Sud vervaardigd worden. Dit gaat om alle tafels, salontafels, kasten, tv-meubels en wandplanken op maat. Ook indien sprake is van een overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte tussen Table du Sud en een consument, heeft de consument geen recht op ontbinding van de overeenkomst, omdat de producten worden vervaardigd en geleverd volgens de specificaties van de consument en/of worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument.
2. Indien de afnemer de overeenkomst wil beëindigingen zonder dat er sprake is van een tekortkoming en Table du Sud hiermee instemt, kan de overeenkomst met wederzijds goedvinden worden beëindigd. Table du Sud heeft in dat geval recht op vergoeding van schade, zowel geleden verlies als gederfde winst. De hoogte van de door de afnemer verschuldigde schadevergoeding wordt begroot en vastgesteld door Table du Sud.
3. Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering der overeenkomst voor Table du Sud niet mogelijk is als gevolg van overmacht, heeft Table du Sud het recht, zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden. Dat neemt niet weg dat partijen in dat geval over en weer voorstellen kunnen doen om de overeenkomst zodanig te wijzigen dat juiste en volledige nakoming wel mogelijk is.
4. Indien de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij surséance van betaling aanvraagt, of indien beslag wordt gelegd op een deel van zijn vermogen, is Table du Sud gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 12 Garantie
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen staat Table du Sud voor een periode van twaalf maanden na aflevering in voor de deugdelijkheid van de afgeleverde zaken. Indien een afwijkende garantietermijn is overeengekomen, zijn de overige leden van dit artikel eveneens van toepassing.
2. De afnemer moet Table du Sud in alle gevallen gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen. De aansprakelijkheid van Table du Sud is beperkt tot het kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van Table du Sud.
3. Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van:
- Normale slijtage;
- Onoordeelkundig gebruik;
- Niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
- Installatie, (de)montage, wijziging of reparatie  door de afnemer of derden;
4. Geen garantie wordt gegeven op:
- Geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;
- Goederen of onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend;
- Het werken van hout (zie uitvoerig het hiernavolgende artikellid).
5. Op alle (eiken-)houten onderdelen geldt een beperkte garantie. Hout is een natuurproduct. Het door Table du Sud gebruikte hout is gezaagd en gedroogd met een vochtpercentage tussen circa 8% en 12%, waardoor het product geschikt is voor gebruik in een verwarmde ruimte. Hout neemt vocht op en laat vocht los, afhankelijk van de luchtvochtigheid in de omgeving. Hout zal nauwelijks ‘werken’ (waaronder o.m. wordt verstaan het uitzetten, krimpen, scheuren en/of kromtrekken daarvan) indien de luchtvochtigheid in de ruimte op een redelijk constant niveau blijft. De hoogte van de luchtvochtigheid is van belang voor de mate van het werken van de houten delen waaruit de geleverde zaak bestaat. Om de luchtvochtigheid te meten, raadt Table du Sud aan een hygrometer te gebruiken, die moet worden geplaatst op ooghoogte, niet op de tocht en niet in de zon. Table du Sud wijst erop dat de luchtvochtigheid in het stookseizoen extreem laag kan worden, met als gevolg dat er lichte scheurvorming optreedt. In dat geval kan een pannetje water op de verwarming of kachel een afdoende oplossing bieden. Een nagenoeg constante luchtvochtigheid van ongeveer 55%, met in de winter een daling van circa 10% en in de zomer een stijging van circa 10%, wordt voor zowel de (eiken-)houten onderdelen als voor de gebruikers zelf als een gezond leefklimaat beschouwd. Voor wat betreft de houten onderdelen geeft Table du Sud uitsluitend garantie op productiefouten. Op het werken van het hout wordt geen garantie gegeven. Het is de verantwoordelijkheid van de afnemer om het werken van hout zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
1. Table du Sud is nimmer aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade, ontstaan door gebreken aan de geleverde goederen of anderszins, alsmede wegens vertraging in de levering van goederen, behoudens opzet of grove schuld zijdens Table du Sud.
2. Indien Table du Sud aansprakelijk is, zal zij nimmer gehouden zijn tot vergoeding van schade van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook, hoger dan het totaalbedrag van de transactie tussen de afnemer en Table du Sud.
3. Indien Table du Sud zich niet op enige exoneratie zou kunnen beroepen, dan is de aansprakelijkheid van Table du Sud beperkt tot het bedrag waarvoor haar aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.

Artikel 14 Klachten
1. Onder klachten worden verstaan alle grieven met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. Klachten wegens de hoedanigheid van de geleverde goederen of materialen of van de uitvoering van het werk kunnen door de afnemer bij de ondernemer slecht geldend worden gemaakt door indiening binnen veertien dagen na aflevering van de goederen. Indien indiening binnen deze termijn redelijkerwijs niet mogelijk is, geldt de termijn van veertien dagen vanaf het moment waarop het gebrek is geconstateerd of geconstateerd had kunnen zijn. De klacht zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken.
2. Het bepaalde in het vorige lid van dit artikel laat het bepaalde omtrent de kortere termijn van artikel 7 onverlet.
3. Wanneer een afnemer tegen het advies van de ondernemer in bepaalde werkzaamheden wil (doen) verrichten of beletten, is, mits schriftelijk vastgelegd, elke klacht hierop uitgesloten.

Artikel 15 Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.