Meer

Sluiten

Algemene voorwaarden

Table du Sud B.V.

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Table du Sud: de besloten vennootschap Table du Sud B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Koolakkers 12 (5591 RD) te Heeze, Nederland (KvK-nummer 71627375, BTW-nummer Nl858789115B01, telefoonnummer 040 304 6229, e-mail info@tabledusud.nl).

2. Afnemer: degene die met Table du Sud een overeenkomst aangaat, wil aangaan of voor wie Table du Sud een aanbieding doet of een levering of prestatie verricht.

2.1. Zakelijk afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

2.2. Consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

3. Maatwerk: volgens specificaties van de afnemer vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van door de afnemer gekozen vorm, maat/afmeting, kleur en materiaalsoort of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.


Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en diensten en handelingen. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.

2. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of een situatie niet geregeld is, dient de bepaling of situatie beoordeeld te worden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

3. Indien Table du Sud niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn of dat Table du Sud in enige mate het recht verliest om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


Artikel 3 - Offerte

1. Aanbiedingen en offertes van Table du Sud zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2. Eventuele vergissingen zoals onjuiste prijsvermeldingen en calculatie- en schrijffouten op de website van Table du Sud, in reclame-uitingen, in aanbiedingen en offertes, publicaties, orderbevestigingen of andere bescheiden van Table du Sud, zijn niet bindend.


Artikel 4 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van Table du Sud door de afnemer. Door ondertekening van de orderbevestiging komt de koop tot stand.

2. De orderbevestiging is in beginsel leidend. Het is aan de afnemer om deze zorgvuldig te controleren op onvolledigheden en onjuistheden en deze tijdig te melden bij Table du Sud, tenminste binnen 3 dagen na ontvangst van de orderbevestiging.

3. Aanbiedingen en acties hebben een tijdelijk karakter. Na sluitingsdatum van een aanbieding of actieperiode kan de afnemer hiervan geen gebruik meer maken. Prijsverlagingen na het sluiten van de overeenkomst door bijvoorbeeld aanbiedingen, acties of korting op showroommodellen geven de afnemer geen recht op prijsvermindering.

4. Voor aanbiedingen en acties kunnen speciale actievoorwaarden gelden.

5. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien schriftelijk overeengekomen tussen de afnemer en Table du Sud.

6. Indien wijzigingen in de overeenkomst leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk te worden overeengekomen.

7. Als blijkt dat (verdere) nakoming van de overeenkomst voor Table du Sud niet mogelijk is vanwege overmacht, mag Table du Sud de uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Dit neemt niet weg dat partijen in dat geval over en weer voorstellen kunnen doen om de overeenkomst zodanig te wijzigen dat juiste en volledige nakoming wel mogelijk is.

8. Ingeval van faillissement, surseance van betaling of beslaglegging op het vermogen van de afnemer, mag Table du Sud de overeenkomst zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk ontbinden.

Artikel 5 - Herroepingsrecht / beëindiging van de overeenkomst

1. Het merendeel van de door Table du Sud vervaardigde en/of geleverde producten betreft maatwerk en is niet geprefabriceerd, waaronder in ieder geval begrepen de producten die worden gemaakt in de fabriek van Table du Sud, zoals tafels, salontafels, bijzettafels, bartafels, tuintafels, kasten, tv-meubelen en wandplanken op maat. Hierop is het herroepingsrecht niet van toepassing. Deze producten kunnen niet geretourneerd worden.

2. Als de afnemer de overeenkomst wil beëindigingen zonder dat er sprake is van een tekortkoming en Table du Sud hiermee instemt, kan de overeenkomst met wederzijds goedvinden worden beëindigd. Table du Sud heeft in dat geval recht op vergoeding van schade, zowel geleden verlies als gederfde winst. Tenzij anders overeengekomen bedraagt de schadevergoeding 30% van de koopprijs. Deze is 50% als de afnemer ten tijde van de beëindiging met wederzijds goedvinden al is geïnformeerd dat (deel)levering kan plaatsvinden.

3. Als Table du Sud op verzoek het product ophaalt bij de consument, draagt de consument de kosten hiervoor. Deze bedragen € 95,00 inclusief BTW voor adressen in de Benelux. Het product dient op het moment van ophalen deugdelijk verpakt klaar te staan achter de eerste drempel. Indien dit niet het geval is, wordt het product niet meegenomen.

4. Het aankoopbedrag wordt gerestitueerd nadat het product door Table du Sud is gecontroleerd en compleet, ongebruikt en onbeschadigd is bevonden.Artikel 6 - Intellectueel eigendom

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoudt Table du Sud de auteursrechten en alle rechten van intellectuele eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen en dergelijke. De afnemer mag materiaal van Table du Sud waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, niet verveelvoudigen, openbaar maken, exploiteren of tentoonstellen zonder toestemming van Table du Sud.

 

Artikel 7 - Levertijd

1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode wordt door Table du Sud bij benadering vastgesteld.

2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat Table du Sud ervan uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn.

3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode vangt aan wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Table du Sud en, voor zover overeengekomen, de aanbetaling is ontvangen.

4. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd en/of uitvoeringsperiode wordt Table du Sud een extra redelijke termijn gegund om alsnog te leveren.

5. Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft de afnemer in geen geval recht op schadevergoeding door Table du Sud.

Artikel 8 - Vervoer en beschadiging bij aflevering

1. Tenzij anders overeengekomen, is in de overeenkomst begrepen het vervoer van de producten door Table du Sud, die het risico van beschadiging en verlies bij vervoer draagt. Indien de producten door een beroepsvervoerder bezorgd worden, zorgt Table du Sud voor genoegzame verzekering.

2. Table du Sud is niet aansprakelijk voor schade bij de aflevering vanaf de eerste deur/drempel van het aflever adres. Wij helpen u wel graag om het product bij u binnen te plaatsen.

3. Als bij aflevering beschadigingen worden geconstateerd, maakt de afnemer hiervan binnen twee werkdagen na aflevering bij Table du Sud melding, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt de geleverde producten zonder schade te hebben ontvangen.


Artikel 9 - Aflevering

1. De afnemer zorgt ervoor dat de plaats van aflevering goed bereikbaar is en dat, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte aflevering mogelijk te maken. Ook zorgt de afnemer ervoor dat de plaats van aflevering deugdelijk kan worden afgesloten.

2. De afnemer informeert Table du Sud voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst over bijzondere omstandigheden bij de aflevering die bijvoorbeeld het gebruik van hulpmiddelen zoals een (verhuis-)lift of kraan noodzakelijk maken. Ook zorgt de afnemer ervoor dat de benodigde goedkeuringen (vergunningen e.d.) en de voor de werkzaamheden belangrijke gegevens (bijv. de bereikbaarheid van de plaats van aflevering) tijdig bekend zijn bij Table du Sud.

3. Bij onjuiste of onvolledige informatie door de afnemer zijn de (extra) kosten voor gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor diens rekening.

4. Indien een (verhuis-)lift of kraan nodig is, zorgt Table du Sud voor de beschikbaarheid hiervan op het moment van aflevering. De kosten komen voor rekening van de afnemer en worden door de afnemer voorafgaand aan de levering aan Table du Sud voldaan.

5. Als de afnemer zelf wil zorgdragen voor een (verhuis-)lift of kraan zal Table du Sud kosteloos de producten zonder montage op de begane grond afleveren. De afnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor het (ver)plaatsen en/of vervoeren van producten op de (verhuis-)lift of kraan, het laden en lossen van de producten en de montage hiervan, evenals voor eventuele schade die hierdoor ontstaat.

6. Indien de plaats van aflevering op het moment van aflevering niet bereikbaar is, bijvoorbeeld omdat de afmetingen van de producten te groot blijken om die plaats te kunnen bereiken, komt dat voor rekening en risico van de afnemer. Table du Sud zal de producten in dat geval ongemonteerd op de begane grond afleveren.

7. Als de te leveren producten worden aangeboden voor aflevering maar niet worden aangenomen, anders dan wegens gebrekkige levering, zal Table du Sud binnen een redelijke termijn een tweede levering doen.

8. Indien bij de aflevering door Table du Sud blijkt dat aflevering niet aanstonds kan plaatsvinden vanwege omstandigheden die voor rekening en risico van de afnemer komen, zoals omschreven in dit artikel, en de afnemer een tweede levering verlangt, dan mag Table du Sud extra vracht-, leverings- en opslagkosten in rekening brengen bij de afnemer.

9. Als de afnemer de leverdatum wenst uit te stellen, dient dit uiterlijk 20 werkdagen vóór de geplande leverdatum te worden doorgegeven aan Table du Sud. Een later verzoek zal worden beoordeeld op haalbaarheid en hiervoor worden opslagkosten doorberekend aan de afnemer. De opslagkosten bedragen € 25,- per week vanaf de oorspronkelijke leverdatum. Voor wijzigingen binnen 3 werkdagen voorafgaand aan de geplande leverdatum, brengen wij € 75,- wijzigingskosten in rekening bij de afnemer. Dit staat los van eerdergenoemde opslagkosten.
Artikel 10 - Opslag van producten

1. Table du Sud mag na weigering dan wel na tweede levering, opslagkosten en eventuele verdere schade en kosten aan de afnemer in rekening brengen.

2. Indien ook een tweede levering niet wordt aanvaard, zal Table du Sud nakoming van de overeenkomst vorderen, waarbij de afnemer een termijn van maximaal 30 dagen wordt gegund om de producten alsnog af te nemen. Als de te leveren producten binnen deze termijn niet door de afnemer zijn afgenomen, mag Table du Sud de overeenkomst ontbinden waarbij de afnemer de door Table du Sud geleden schade moet vergoeden.


Artikel 11 - Betaling

1. Betaling vindt plaats in Euro. Bij de door Table du Sud gehanteerde prijzen wordt vermeld of deze inclusief of exclusief BTW zijn.

2. Table du Sud mag bij het aangaan van een overeenkomst met een consument een aanbetaling vragen tot een maximum van 30% van de koopprijs. Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer mag Table du Sud alvorens te leveren of de nakoming van de overeenkomt voort te zetten, aanbetaling van de volledige koopprijs verlangen, dan wel zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de afnemer verlangen.

3. Tenzij anders is overeengekomen, wordt de netto (restant-)koopprijs voorafgaand aan de aflevering voldaan.

4. Indien Table du Sud een levering ter uitvoering van een overeenkomst in gedeelten uitvoert, is zij gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een deelfactuur.

5. De consument is over de periode waarin hij met de voldoening van de koopprijs in verzuim is de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW verschuldigd. De zakelijke afnemer is over de periode waarin hij met de voldoening van de koopprijs in verzuim is de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd.

6. Onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel stuurt Table du Sud aan de consument na het intreden van het verzuim een aanmaning, waarbij hij wordt aangemaand tot betaling binnen een termijn van 14 dagen, aanvangende de dag na aanmaning. Daarbij wordt de consument erop gewezen dat hij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zal raken indien betaling uitblijft, waarbij de hoogte van de incassokosten wordt aangezegd.

7. Table du Sud is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het verschuldigde bedrag. Table du Sud is in dat geval gerechtigd derden voor incasso in te schakelen. De afnemer is in dat geval tevens buitenechtelijke incassokosten verschuldigd, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op grond van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en bijbehorend besluit.

8. De afnemer is ingeval van klachten uitsluitend gerechtigd de betaling van het gedeeltelijk van het verschuldigde bedrag op te schorten dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft de afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de binnen de overeengekomen termijn.

9. Table du Sud blijft eigenaar van de producten tot de afnemer het totaal verschuldigde uit de overeenkomst heeft voldaan. De afnemer is verplicht de producten zorgvuldig te behandelen en mag de producten niet aan derden afstaan of in onderpand geven, belenen, of uit de ruimte waar zij geleverd zijn verwijderen of doen verwijderen, totdat de koopsom en eventueel daarbij komende rente en kosten, volledig zijn betaald.


Artikel 12 - Garantie

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, staat Table du Sud voor een periode van twaalf maanden na aflevering in voor de deugdelijkheid van de geleverde producten.

2. Bij maatwerk zijn minimale afwijkingen in afmetingen geoorloofd. Table du Sud mag 2% afwijken van de overeengekomen afmetingen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3. De afnemer biedt Table du Sud in alle gevallen gelegenheid om een eventueel gebrek te herstellen. De aansprakelijkheid van Table du Sud is beperkt tot het kosteloos herstel van een gebrekkig product of tot vervanging van dat product of een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van Table du Sud.

4. Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist onderhoud of installatie, (de)montage, wijziging of reparatie door de afnemer of derden. Geen garantie wordt gegeven op geleverde producten die niet nieuw waren op het moment van levering, showroommodellen, producten of onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend, product specifieke eigenschappen waaronder de natuurlijke werking van hout (zie ook hierna). :

5. Op alle houten onderdelen geldt een beperkte garantie. Deze zit uitsluitend op productiefouten. De natuurlijke werking van hout is hiervan uitgesloten nu dit geen fout is in het product of productie, maar een kenmerk van het materiaal. Onder ‘werking van hout’ wordt verstaan het uitzetten, krimpen, scheuren en/of kromtrekken van hout. Het door Table du Sud gebruikte hout is gezaagd en gedroogd met een vochtpercentage tussen circa 8% en 12%, waardoor het product geschikt is voor gebruik in een verwarmde ruimte. Hout blijft echter een natuurproduct en neemt vocht op en laat vocht los. De mate waarin dit gebeurt is onder meer afhankelijk van temperatuurverschillen en luchtvochtigheid. Hout zal minder werken indien de luchtvochtigheid op een nagenoeg constant niveau blijft, waarbij wij een luchtvochtigheid adviseren tussen de 50% en 60% met in de winter een daling van 10% en in de zomer een stijging van 10%.

6. Het bestand ‘Houtvariaties en tips’ maakt onderdeel uit van deze algemene voorwaarden en wordt per e-mail ter beschikking gesteld aan de afnemer.

7. Indien bij de aankoop de iProteqt is aangeschaft, brengt de afnemer zelf de bijbehorende verzorgingsproducten aan op het product. Dit gebeurt niet door Table du Sud.

8. Table du Sud is niet verantwoordelijk voor afwijkende verwachtingen van de afnemer omtrent de wijze van stoffering van zitmeubelen in ander materiaal dan de materialen die in onze showrooms aanwezig zijn. 9. De reparatievoucher van Table du Sud ziet op herstel van (droog-)scheuren in de door Table du Sud vervaardigde houten meubels. Voor andere (reparatie-)services geldt een afwijkend tarief, nader te bepalen door Table du Sud.Artikel 13 - Aansprakelijkheid

1. Het risico van beschadiging berust bij Table du Sud tot het moment van aflevering aan de afnemer aan de eerste deur/drempel van het afleveradres, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Table du Sud is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan muren, kozijnen, vloeren en andere goederen door de aflevering en/of montage van onze producten.

3. Table du Sud is niet aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade ontstaan door gebreken aan de geleverde producten of anderszins, evenals wegens vertraging in de levering van producten, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Table du Sud.

4. Indien de afnemer zelf producten plaatst, monteert etc. of dit door een derde laat doen, is de afnemer c.q. deze derde verantwoordelijk voor een correcte plaatsing, montage etc. en alles wat daarbij komt kijken. Mocht er in deze gevallen iets misgaan bij het plaatsen, monteren etc. dan wel mocht er sprake zijn van onvolkomenheden in het resultaat, dan is Table du Sud daarvoor niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk.

5. Indien Table du Sud aansprakelijk is, zal zij nimmer gehouden zijn tot vergoeding van schade van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook, hoger dan het totaalbedrag van de transactie tussen de afnemer en Table du Sud.

6. Indien Table du Sud zich niet op enige exoneratie zou kunnen beroepen, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarvoor haar aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.


Artikel 14 - Klachten

1. Klachten wegens de hoedanigheid van de geleverde producten of materialen of de uitvoering van het werk kunnen door de afnemer bij Table du Sud alleen geldend worden gemaakt door indiening hiervan binnen 14 dagen na aflevering van de producten. Indien indiening binnen deze termijn redelijkerwijs niet mogelijk is, geldt de termijn van 14 dagen vanaf het moment waarop het gebrek is geconstateerd of geconstateerd had kunnen zijn. De klacht moet een duidelijke en volledige omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken bevatten.

2. Het vorige lid van dit artikel laat het bepaalde over de kortere termijn van artikel 9 onverlet.

3. Wanneer de afnemer tegen het advies van Table du Sud in bepaalde werkzaamheden wil (doen) verrichten of beletten, is, tenzij schriftelijk vastgelegd, elke klacht hierop uitgesloten.


Artikel 15 - Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.spinner

Klik/tap voor 360view

Controls
Roteren
Zoom